ویلا شمال

2 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 300 متر بنای دوبلکس در زمینی 300 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر شیک است.

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 220 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای جنگلی 180 متر بنا در زمینی 220 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر شیک است.

1 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز 300 متر بنا در زمینی 350 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک است.

3 میلیارد و 850 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 500 مترمربع
زیربنا : 500 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 500 متر بنای دوبلکس در زمینی 500 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر با تمامی امکانات می باشد.

3 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای لاکچری 400 متر بنای دوبلکس در زمینی 400 متری دارد و 3 خواب و مستر شیک دارد.

3 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 400 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 400 متر بنای لوکس در زمینی 370 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر می باشد.

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 340 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز 340 متر بنا در زمینی به مساحت 350 متر قرار دارد و دارای 3 خواب و 2 مستر می باشد.

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 290 مترمربع
زیربنا : 280 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای دوبلکس با 280 متر بنا در زمینی 290 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر است.

1 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز 200 متر بنای دوبلکس در زمینی 250 متری است که دارای 4 خواب و 2 مستر می باشد.

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 240 متر بنای دوبلکس در زمینی 320 متری دارد و دارای 3 خوای و مستر با امکانات کامل می باشد.

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 270 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 250 متر بنا در زمینی 270 متری دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر شیک است.

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 238 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 200 متر بنا در زمینی 238 متری دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

2 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 440 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 440 متر بنای دوبلکس در زمینی 360 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

2 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 356 مترمربع
زیربنا : 320 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی که 320 متر بنای لوکس دارد در زمینی 356 متری قرار دارد و دارای 4 خواب با مستر است.

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 210 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 210 متر بنای دوبلکس در زمینی 300 متری دارد و دارای 3 خواب و 2 مستر با امکانات کامل است.

1 میلیارد و 700 میلبیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 335 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی در زمینی 330 متری با بنای دوبلکس 335 متری قرار دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک است.

1 میلیارد و 450 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 330 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز 250 متر بنای دوبلکس در زمینی 330 متری دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

2 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 465 مترمربع
زیربنا : 420 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای جنگلی 420 متر بنای دوبلکس در زمینی 465 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر عالی می باشد.

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 200 متر بنای دوبلکس در زمینی 250 متری دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر است.

2 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 330 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 330 متر بنا در 400 متر زمین دارد و دارای 3 خواب و 2 مستر حرفه ای است.

2 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 400 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 300 متر بنای لوکس  در زمینی 400 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر شیک است.

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 350 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 240 متر بنای دوبلکس در زمینی 350 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر با امکانات کامل می باشد.

1 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 263 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای نوساز 230 متر بنای دوبلکس در زمینی 263 متری دارد و 3 خواب و 2 مستر شیک دارد.

1 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 340 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز 220 متر بنای دوبلکس در زمینی 340 متری دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر اشت.

2 میلیارد و 600 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 410 مترمربع
زیربنا : 380 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی 380 متر بنای دوبلکس در زمینی 410 متری دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

2 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 430 مترمربع
زیربنا : 380 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای لاکچری 380 متر بنای لوکس در زمینی 430 متری دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر شیک است.

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 250 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 200 متر بنای دوبلکس در زمینی 250 متری دارد و دارای 3 خواب و 1 مستر شیک دارد.

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 345 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 220 متر بنای لوکس در 345 متر زمین دارد و دارای 3 خواب با مستر شیک دارد.

1 میلیارد و 500 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 300 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی با بنای لوکس 300 متری در زمینی به مساحت 300 متر واقع شده است و دارای 3 خواب و 3 مستر شیک می باشد.

1 میلیارد و 750 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 336 مترمربع
زیربنا : 260 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی 260 متر بنا در زمینی 336 متری دارد و دارای 3 خواب و مستر شیک است.

800 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 175 مترمربع
زیربنا : 150 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای دوبلکس 150 متر بنا در 175 متر زمین دارد و دارای 3 خواب با امکانات کامل است.

1 میلیارد
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 218 مترمربع
زیربنا : 180 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای جنگلی 180 متر بنای دوبلکس در زمینی 218 متری دارد و دارای 3 خواب و 2 مستر شیک است.

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 280 مترمربع
زیربنا : 210 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز 210 متر بنای شیک در زمینی 280 متری دارد و دارای 4 خواب و 3 مستر با امکانات کامل است.

2 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 350 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 350 متر بنای دوبلکس در زمینی 360 متری دارد و دارای 4 خواب و مستر شیک است.

2 میلیارد و 800 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 510 مترمربع
زیربنا : 480 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای نوساز 480 متر بنای لوکس در 510 متر مربع زمین قرار دارد و 4 خواب و مستر با امکانات کامل دارد

3 میلیارد و 200 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 370 مترمربع
زیربنا : 420 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای لاکچری با 420 متر بنای لوکس در زمینی 370 متری قرار دارد و دارای 3 خواب و مستر عالی می باشد.

1 میلیارد و 100 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 260 مترمربع
زیربنا : 190 مترمربع
تعداد اتاق : 3 خواب

این ویلای شهرکی دارای 190 متر بنای دوبلکس در زمینی 260 متری است و دارای 3 اتاق و 1 مستر است.

3 میلیارد
شهر : نور
موقعیت : ساحلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 570 مترمربع
زیربنا : 200 مترمربع

این ویلا باغ ساحلی 200 متر بنا در 570 متر زمین دارد و دارای 2 خواب شیک با امکانات است.

1 میلیارد و 700 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 300 مترمربع
زیربنا : 250 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

ویلای دوبلکس جنگلی با بنای 250 متری در زمینی 300 متری قرار دارد و 4 خواب و 3 مستر شیک دارد.

1 میلیارد و 400 میلیون
شهر : نور
موقعیت : جنگلی
وضعیت : مستقل
مساحت : 288 مترمربع
زیربنا : 240 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای جنگلی 240 متر بنا در زمینی 288 متری دارد و دارای 4 خواب و 2 مستر شیک است.

1 میلیارد و 900 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 360 مترمربع
زیربنا : 230 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شیک 230 متر بنای دوبلکس در زمینی 360 متری دارد که دارای 4 خواب و 2 مستر با امکانات است.

2 میلیارد و 300 میلیون
شهر : نوشهر
موقعیت : جنگلی
وضعیت : شهرکی
مساحت : 320 مترمربع
زیربنا : 220 مترمربع
تعداد اتاق : 4 خواب

این ویلای شهرکی با 220 متر بنا در زمینی 320 ماری واقع شده است و دارای 4 خواب و 4 مستر شیک است